Wystartowała szósta edycja Programu Stypendialnego GRAND 2019/2020 Drukuj Email
Wtorek, 30 Kwiecień 2019 00:00

Program Stypendialny GRAND realizowany jest przez Stowarzyszenie Świętokrzyski Fundusz Lokalny przy współpracy z Best Western Grand Hotel w Kielcach (prowadzony przez P.T. „Łysogóry” Sp. z o.o. w Kielcach). Cel programu: wsparcie finansowe rozwoju wybitnie uzdolnionej młodzieży z terenu województwa świętokrzyskiego.

Środki finansowe Programu Stypendialnego GRAND pochodzą z licytacji prowadzonej podczas Świętokrzyskiego Balu Filantropów. Świętokrzyski Bal Filantropów to inicjatywa dobroczynna zorganizowana przez Świętokrzyski Fundusz Lokalny i Best Western Grand Hotel w Kielcach. Jej celem jest zebranie funduszy na stypendia dla młodzieży z województwa świętokrzyskiego, o wybitnych talentach i zdolnościach w różnych dziedzinach. Pierwszy Bal miał miejsce w 2014 r., a 2 marca 2019 roku odbył się Szósty Bal. W czasie wydarzenia odbyła się licytacja wyjątkowych przedmiotów, a zebrane w ten sposób fundusze przeznaczone zostały na kolejną edycję Programu Stypendialnego GRAND.

W szóstej edycji Programu Stypendialnego GRAND 2019/2020, podobnie jak w latach poprzednich, do ubiegania się o stypendium uprawnieni są uczniowie (szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne) oraz studenci uczelni wyższych (studia licencjackie i magisterskie) z terenu województwa świętokrzyskiego, którzy spełniają następujące kryteria:

 • są wybitnie uzdolnieni i osiągają ponadprzeciętne wyniki w rozwijanych zainteresowaniach w kategoriach: artystycznych lub nauk ścisłych, oraz

 • są laureatami w olimpiadach lub konkursach na szczeblu wojewódzkim (uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych), ogólnopolskim, międzynarodowym (uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, studenci studiów licencjackich i magisterskich) – co potwierdza dokumentacja osiągnięć kandydata z okresu ostatnich 2 lat np. rekomendacje, dyplomy, zaświadczenia, prace plastyczne.

 

Maksymalna wysokość stypendium wynosi 3800 zł brutto w skali roku.


Stypendium winno być przeznaczone na wydatki związane z rozwojem naukowym lub artystycznym uczestnika Programu Stypendialnego GRAND, zgodnie z opisem przedstawionym we wniosku stypendialnym.

Preferowane będą osoby, które pochodzą z rodzin, gdzie dochód w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty: 1575 zł brutto (ustalane na podstawie - PIT za 2018 r.) - 70% płacy minimalnej (2250,00 zł) obowiązującej od 1 stycznia 2019 r. (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2018 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2019 r.)

Aby zostać stypendystą Programu Stypendialnego GRAND należy:

 • wypełnić KOMPUTEROWO (!) wniosek nominacyjny

 • Wnioski kandydatów można składać osobiście lub przesyłając drogą pocztową na poniższy adres biura Stowarzyszenia:

  Stowarzyszenie Świętokrzyski Fundusz Lokalny
  ul. Sienkiewicza 78, 25-501
  budynek Best Western Grand Hotel - IV piętro, pokój nr 29

   

a. osobiście od poniedziałku do piątku w dni robocze w godzinach 8.30 – 16.30, w terminie do dnia 28 czerwca 2019 r. (decyduje data wpływu),

lub

b. drogą pocztową w terminie do dnia 28 czerwca 2019 r. (decyduje data stempla pocztowego).

 

Załączniki (uwaga: brak wymaganych załączników, może spowodować odrzucenie wniosku):

 1. List od kandydata, opisujący ewentualne przeznaczenie stypendium.
 2. List od nauczyciela/opiekuna prowadzącego kandydata, będący krótkim opisem sytuacji kandydata.
 3. Oświadczenie o wszystkich osiągniętych dochodach rodziców/opiekunów w 2018 r. wraz z dokumentami potwierdzającymi ich osiągnięcie np. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego, PIT za 2018 r.
 4. Kopie: rekomendacji, dyplomów, zaświadczeń, utworów literackich, muzycznych, zdjęcia prac, informacje prasowe, itp. dokumentujące dokonania kandydata z ostatnich 2 lat.

Uwaga! Dokumenty zaświadczające o zerowym dochodzie przypadającym na jednego członka w gospodarstwie domowych nie będą brane pod uwagę.

Do pobrania:

 

Stowarzyszenie Świętokrzyski Fundusz Lokalny, 2008, login

 

GRAND

GRAND


Aktualności

 


Stowarzyszenie Świętokrzyski Fundusz Lokalny


Biuro:

ul. Sienkiewicza 78,
25-501 Kielce
budynek Best Western Grand Hotel -
IV piętro, pokój nr 29

tel: 730 696 423,

e-mail:
fundusz@funduszlokalny.kielce.pl

Siedziba:
ul. Chęcińska 27A/5,
25-020 Kielce

KRS: 0000030009

 

Organizacja
Pożytku
Publicznego